Úvod Ostatné eGovernment: Obce nechcú zverejňovať informácie, obyvatelia nechcú elektronický podpis

eGovernment: Obce nechcú zverejňovať informácie, obyvatelia nechcú elektronický podpis

17
Z 148 493 obyvateľov, ktorí mali k 31. decembru 2018 trvalý pobyt v kontrolovaných obciach, malo aktívnu elektronickú schránku len 0,45 % .

V roku 2018 len 3 obce doručili aspoň jeden výmer rozhodnutí o vyrubení dane z nehnuteľnosti fyzickej osobe – občanovi elektronicky.

Kontrolóri z Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) preverili plnenie 428 opatrení, ktoré prijali obce a mesta na základe záverov kontrolnej akcie „eGovernment a informačné systémy miest a obcí“, ktorá bola vykonaná v roku 2017. Takmer 80% opatrení bolo účinných avšak naďalej pretrvávajú problémy pri zverejňovaní informácií.

Kontrolná akcia odhalila, že viac ako polovica zistených nedostatkov súvisí práve s agendou sprístupňovania, resp. nesprístupňovania oficiálnych materiálov, dokumentov zo strany vedenia obce, mesta. Tento nedostatok sa tak premieta do nedôvery občanov voči verejným inštitúciám.  Môže taktiež viesť k obmedzovaniu priamej kontroly samosprávy zo strany jej obyvateľov. Menšiu frekvenciu nedostatkov (31%) než v roku 2017 zaznamenali kontrolóri v oblasti informačnej bezpečnosti.

Vývoj e-komunikácie podľa počtu obyvateľov. Zdroj: NKÚ

Na druhej strane, pokiaľ ide o eGovernment, NKÚ konštatuje zlepšenie v schopnosti samospráv podpisovať vydané úradné rozhodnutia v elektronickej forme prostredníctvom zaručenej elektronickej pečate. To aktuálne chýbalo len trom kontrolovaným subjektom. Pred dvoma rokmi to nerealizovala viac ako 70% kontrolovaných samospráv

Problémom je aj malý podiel občanov s aktivovanou e-schránkou. Analýza NKÚ SR ukázala, že z celkového počtu 148 493 obyvateľov, ktorí mali k 31. decembru 2018 trvalý pobyt v kontrolovaných obciach, malo aktívnu elektronickú schránku 0,45 % obyvateľov. Aj preto v roku 2018 len 3 obce doručili aspoň jeden výmer rozhodnutí o vyrubení dane z nehnuteľnosti, fyzickej osobe – občanovi elektronicky.

Elektronické služby verejnej správy narážajú na nezáujem či nedôveru ľudí

„Elektronická komunikácia posúva vzťahy medzi samosprávou a obyvateľmi mesta či obce na kvalitatívne vyššiu úroveň. Kľúčovým faktorom je však dôvera ľudí v systém, presvedčenie, že tradičný papier už nepotrebujem na to, aby som správne vybavil úradné povinnosti v akejkoľvek verejnej inštitúcií“, konštatuje predseda NKÚ Karol Mitrík"Na rozvoj eGovernmentu je potrebná výraznejšia aktivita na celoštátnej úrovni. Tak v oblasti zlepšovania systému, v tvorbe užívateľsky prívetivých e-služieb, ako aj v budovaní dôvery občanov v systém…" povedal k výsledkom kontroly K. Mitrík.Viac informácií: https://www.nku.gov.sk/aktuality/-/asset_publisher/9A3u/content/elektronicke-sluzby-verejnej-spravy-narazaju-na-nezaujem-ci-nedoveru-ludiTwitter: https://twitter.com/NKUSRFacebook: https://www.facebook.com/nkusr/Interaktívna verzia Mapy účinnosti je k dispozícii na: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=14R9E5Kfn8epSzFTXBlt8PO3jujvol1At&ll=48.948725764961715%2C18.391329454572542&z=7

Uverejnil používateľ Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Pondelok 23. septembra 2019